23.2.3 Stored Routine Metadata

To obtain metadata about stored routines: