23.5.5 View Metadata

To obtain metadata about views: